Drie handtekeningen bekrachtigen de afspraken van dé drie partijen in Zeewolde die zich inzetten voor goed wonen in Zeewolde. Huurdersbelangen Zeewolde, gemeente Zeewolde en Woonpalet presenteren op 14 december de geactualiseerde prestatieafspraken 2022 - 2025. Met het ondertekenen van de prestatieafspraken beloven de partijen zich samen in te spannen voor het in stand houden en positief bevorderen van goed wonen in Zeewolde.

2022
Voor 2022 springen vooral de afspraken op het gebied van Wonen en Zorg, Nieuwbouw en Duurzaamheid eruit. Woonpalet en de gemeente onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheid van een nieuwbouwcomplex met wonen en zorg, waarbij ruimte is voor ontmoeting. Op het gebied van nieuwbouw valt de Knarrenhof op die in 2022 opgeleverd wordt. Binnen het thema Duurzaamheid vinden gemeente en Woonpalet elkaar ook veelvuldig. Bijvoorbeeld in het klimaatadaptief maken van wijken en het bouwen van huizen, en het enthousiasmeren van huurders voor energiebesparing. Bij dit laatste thema speelt HBZ ook een belangrijke rol. Een andere belangrijke pijler binnen dit thema is de warmtetransitie visie die de gemeente in 2022 opstelt. Daarin omschrijft de gemeente wanneer welke wijken van het aardgas af gaan en hoe.

Algemeen
Gemeente, Woonpalet en HBZ zijn gewend elkaar te betrekken bij de wederzijdse visievorming. Daardoor zijn partijen goed op de hoogte van elkaars wensen en mogelijkheden, wat de kwaliteit van de afspraken ten goede komt. Wat de toegankelijkheid van de afspraken ten goede komt, is het feit dat deze dit jaar in een digitaal jasje zijn gestoken. Een pdf laat geïnteresseerden gemakkelijk navigeren door de acht thema's. De thema's zijn: huisvesting reguliere doelgroepen en woonruimteverdeling, huisvesting nieuwkomers, leefbaarheid en veiligheid, verkoop, duurzaamheid en klimaat, wonen en zorg, nieuwbouw en procesafspraken.

De prestatieafspraken 2022 - 2025

v.l.n.r. Jan Zwaan - voorzitter HBZ, Ewout Suithoff - wethouder gemeente Zeewolde en Bertho Eding - plaatsvervangend directeur-bestuurder Woonpalet